O WSRM

Dla pacjenta

Zamówienia publiczne

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
Łódź, ul. Warecka 2
ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na ubezpieczenie Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

 

 

  1. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
  2. Termin składania ofert upłynął w dniu 18 grudnia 2014 r. o godz. 10.00.
  3. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę.
  4. Oferty otworzono na posiedzeniu Komisji przetargowej w dniu 18 grudnia 2014 r. o godz. 11.00.
  5. W wyniku prowadzonego postępowania wybrano ofertę wykonawcy:

 

PZU SA

Al.Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez w/w wykonawcę jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna. Oferta otrzymała 90 pkt. w kryterium cena oraz 10 pkt w kryterium fundusz prewencyjny, co daje 100 pkt. łącznej punktacji..

 

6.   Inne informacje:

      Wykonawcom przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 

Kontakt:

Kierownik Dyspozytorni Medycznej

Justyna Widerska

ul. Warecka 2

Tel. (42) 652 64 20 w. 154