O WSRM

Dla pacjenta

Zamówienia publiczne

  

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Łódź, ul. Warecka 2

ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę paliw płynnych dla WSRM w Łodzi

 

1.      Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

2.      Termin składania ofert upłynął w dniu 21 października 2014 r. o godz. 10.00.

3.      W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty.

4.      Oferty otworzono na posiedzeniu Komisji przetargowej w dniu 21 października 2014 r. o godz. 11.00.

5.      W wyniku prowadzonego postępowania wybrano w poszczególnych zadaniach oferty następujących wykonawców:

 

 

Zadanie 1 - Detaliczna dostawa oleju napędowego dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących w Kutnie

 

 Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez w/w wykonawcę jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna. Oferta otrzymała 100 pkt. łącznej punktacji.

 

6.      Zamawiający informuje, że postępowania w niżej wymienionych zadaniach zostały unieważnione:

Zadanie 2 - Detaliczna dostawa oleju napędowego dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących w Bełchatowie 

Zadanie 3  - Detaliczna dostawa gazu LPG i benzyny bezołowiowej Pb95 dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących w Wieluniu

Zadanie 4  - Detaliczna dostawa paliw płynnych dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących w Łasku

Zadanie 5  - Detaliczna dostawa gazu LPG dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących w Skierniewicach

 

Podstawa prawna unieważnienia.:

Art. 93 ust. 1 pkt 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych

 

7.   Inne informacje:

  Wykonawcom przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego  na dostawę leków, preparatów stomatologicznych, płynów infuzyjnych oraz papierów medycznych dla WSRM w Łodzi

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi informuje, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące SIWZ na dostawę leków, preparatów stomatologicznych, płynów infuzyjnych oraz papierów medycznych dla WSRM w Łodzi

 Pytanie 1

Zadanie nr 3 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww pozycji papieru termoczułego Mitsubishi K65HM do printera USG o rozmiarze 110 mm x 20 m, ponieważ firma Mitsubishi od 2009 roku przestała produkcji tego papieru o długości 21 m.

Pytanie 2

Zadanie nr 3 poz. 6

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww pozycji należy zaoferować papier oryginalny Mitsubishi czy tez można zaoferować papier nieoryginalny, kompatybilny, o tych samych parametrach co papier oryginalny?

Pytanie 3

Zadanie nr 3 poz. 7 

Prosimy o dopuszczenie w ww pozycji papieru do defibrylatora LifePak 15 o rozmiarze 107 mm x 23 mm pakowanego pojedynczo, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie 4

Projekt umowy § 5 ust.5

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalne jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (syg. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzedu Zamówień Publicznych ( Opinia prawna: „Prawo opcji” w ustawie Prawo zamówień publicznych – Informator Urzędu zamówień publicznych nr 4/2011, str 16-19 – dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Pytanie 5

Zadanie 1 poz. nr 42

(lignocaiunum h/chlor 2% inj 20 ml 5 fiol w ilosci 110 op.) – czy można zaoferować lignocaine 2% 20 ml 20 amp. odpowiednio w ilości 27,5 op.?

Pytanie 6

Zadanie 1 poz. nr 58 (Plofed 1% 10 mg/ml  20 ml 5 fiol w ilości 35 op.) – czy można zaoferować Propofol liupro B.Braun 1 % 20 ml 5 amp. w ilości 35 op.?

Pytanie 7

Zadanie 2 poz. nr 4

Czy można zaoferować produkt całkowicie równoważny tj płyn wieloelektrolitowy o nazwie handlowej Sterofundin, który aktualnie jest dostarczany do Państwa jednostki?

Pytanie 8

Zadanie 2 poz. nr 6

(Voluven 6% inj. 500 ml.pl) – z uwagi na podanie nazwy własnej produktu i wskazanie na konkretny produkt, czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 6% roztworu hydroksyetyloskrobii poj. 500 ml, zawieszonego w zbilansowanym roztworze elektrolitów, odpowiadającym składowi osocza – o nazwie Tetraspan 6%. Pragniemy podkreślić, iż preparat Tetraspan 6% zawiera w swoim składzie, oprócz innych elektrolitów, także jony wapnia, co jest niezmierne ważne w  sytuacji , kiedy stosowanie roztworów hydroksyetyloskrobii zostało ograniczone do przypadków uzupełniania łożyska naczyniowego w sytuacji utraty krwi. Czy w związku z powyższym zamawiający rozważy możliwość zastosowania wymogu dostarczenia w zakresie danej pozycji preparatu zbilansowanego 6% roztworu hydroksyetyloskrobii zawierającej CA?

 

W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

 

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania papier termoczuły Mitsubishi K65HM do printera USG o rozmiarze 110 mm x 20 m.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający oczekuje zaoferowanie papieru oryginalnego Mitsubishi. 

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie papieru do defibrylatora LifePak 15
o rozmiarze 107 mm x 23 mm pakowanego pojedynczo.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie lignocaine 2% 20 ml 20 amp. odpowiednio w ilości 27,5 op.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Propofol liupro B.Braun 1 % 20 ml 5 amp.
w ilości 35 op.

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie płynu wieloelektrolitowego o nazwie handlowej Sterofundin. 

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania preparatu zbilansowanego 6% roztworu hydroksyetyloskrobii zawierającej CA.

 

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi informuje, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące SIWZ na dostawę leków, preparatów stomatologicznych, płynów infuzyjnych oraz papierów medycznych dla WSRM w Łodzi

 

Pytanie 1

Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczone w SIWZ a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych  zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie?

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie?

Pytanie 4

Czy zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji?

Pytanie 5

Czy zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 97 wyraża zgodę na wycenę opakowania
po 10 szt – 1 op., obecnie na rynku dostępne opakowania handlowe występują po 10 szt?

Pytanie 6

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in.. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art.144 ust. 2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów § 5 ust.5 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

 

W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

 

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie może odnieść się do tak sformułowanego pytania. Zamawiający odpowie na pytania, które dotyczyć będą konkretnych pakietów i pozycji.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie może odnieść się do tak sformułowanego pytania. Zamawiający odpowie na pytania, które dotyczyć będą konkretnych pakietów i pozycji. 

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający nie  wyraża zgody na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie 

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji. 

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 97 wyraża zgodę na wycenę opakowania
po 10 szt – 1 op. 

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

 

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi informuje, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące SIWZ na dostawę leków, preparatów stomatologicznych, płynów infuzyjnych oraz papierów medycznych dla WSRM w Łodzi

 

Pytanie 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 w pozycji 4 nowoczesnego płynu wieloektrolitowego Plasmalyte w worku 500 ml?

Plasmalyte jest izotonicznym, fizjologicznie wyrównanym roztworem elektorlitów o pH najbardziej zbliżonym do osocza krwi (około 7,4) i fizjologicznej osmolarności, zbliżonej do osocza (295 mOsm/l).

Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian), który zabezpiecza przed ryzykiem wywołania kwasicy spowodowanej niedokrwieniem.

Skład: NaCl 5,26 g/l, KCL 0,37 g/l, Magnezu Chlorek sześciowodny 0,30 g/l, Sodu octan trójwodny 3,68 g/l, Sodu glukonian 5,02 g/l. preparat nie zawiera jonów wapnia, co powoduje brak ryzyka precypitacji leków oraz zwiększa kompatybilność z krwią.

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postepowania większej liczby oferentów, co pozwoli Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 115 miał na myśli wycene preparatu Heparine 500Ul, roztwór do wstrz. 5 ml. 10 amp – 5 op., czy należy wycenić preparat Heparinum WZF, 25000 j.m./5 ml, roztwór do wstrz. 10 fiol- 5 op.?

 

W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

 

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie 2 w pozycji 4 płynu wieloektrolitowego Plasmalyte w worku 500 ml

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający oczekuje wyceny prep. Heparinum WZF, 25000 j.m./5 ml, roztwór do wstrz. 10 fiol- 5 op.

 

 

 

 

 Poszukujemy osób do pracy na stanowisku

 

   DYSPOZYTORA MEDYCZNEGO

 

Opis stanowiska:

 •   obsługa i weryfikacja zgłoszeń,
 •   zbieranie wywiadu medycznego,
 •   dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego,
 •   prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia medycznego wymaganego dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego,
 • doświadczenia min. 5 letniego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej  terapii  lub izbie przyjęć szpitala,
 • dobrej komunikatywności,
 • umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji,
 • zdolności do pracy w zespole.

 

Kandydatom oferujemy:

 •   umowę o pracę lub umowę zlecenie,
 •   pracę w systemie zmianowym,
 •   atrakcyjne wynagrodzenie.

 

 

Kontakt:

Kierownik Dyspozytorni Medycznej

Justyna Widerska

ul. Warecka 2

Tel. (42) 652 64 20 w. 154