O WSRM

Dla pacjenta

Zamówienia publiczne

 

27 listopada 2015 r.

 Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące zaproszenia do składania ofert na dostawę urządzenia do bezpiecznego transportu chorych zakaźnie z zachowaniem warunków pełnej izolacji oddechowej.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza izolator transportowy o następujących parametrach:

- zaprojektowany do transportu chorych zakaźnie przez strefy nieskażone lub do transportu rannych w strefie skażonej

- zamek błyskawiczny z dodatkowymi zakładkami z folii zabezpieczającej

- duża powierzchnia wykonana z przeźroczystego materiału ułatwiająca obserwację pacjenta

- 2 porty do podłączenia tlenu, IV itp.

- 8 uchwytów do przenoszenia

- 6  zintegrowanych rękawic

- możliwość prostego złożenia- izolator miękki,

- możliwość zastosowania z noszami różnego typu

- system filtrujący o odpowiednim stopniu ochrony umieszczony zarówno na wlocie (2 filtropochłaniacze FFP3 umieszczone w urządzeniu filtrowentylacyjnym), jak i wylocie powietrza (1 filtropochłaniacz FFP3 umieszczony na izolatorze) 

- zintegrowana koperta na dokumenty o wymiarach 32 x 24 cm zapinana za pomocą  rzepów

- skład zastawu: izolator, aparat filtrująco wentylacyjny, komplet filtrów: 3szt., 1 bateria, torba transportowa

- brak wewnętrznych pasów

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy urządzenia, które nie będzie posiadało wszystkich parametrów określonych w zaproszeniu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści izolator przeznaczony do jednorazowego użycia, ze względu na brak procedury dekontaminacyjnej oraz możliwości sprawdzenia jej poprawności? Dowolne izolatory dostępne na rynku wykonanego z miękkiego tworzywa sztucznego posiadają liczne przewężeniami przez co proces dekontaminacyjny może być nieskuteczny.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza izolatora przeznaczonego do jednorazowego użycia. 

 

 


 

Data 24 listopada 2015r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ul. Warecka 2 zaprasza do składania ofert na dostawę  urządzenia do bezpiecznego transportu chorych zakaźnie z zachowaniem warunków pełnej izolacji oddechowej.

Określenie przedmiotu zamówienia

      Wymagane parametry techniczne:

 1. zestaw do transportu jednej osoby, potencjalnie zakaźnej,
 2. zestaw ma umożliwić kompletną izolację chorego od czynników zewnętrznych, niwelując ryzyko przenoszenia potencjalnie niebezpiecznych patogenów,
 3. zestaw umożliwiający wielokrotną dekontaminację (możliwość wielokrotnego wykorzystania),
 4. możliwość transportu w standardowych środkach transportu stosowanych przez zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego,
 5. zastosowanie materiałów zapewniających uzyskanie wysokiej wytrzymałości oraz maksymalnej nieprzepuszczalności w stosunku do patogenów chorobotwórczych,
 6. możliwość wykorzystania powszechnie stosowanych preparatów dezynfekcyjnych,
 7. wewnętrzny niezależny basen na całej powierzchni komory, utrzymujący płyny ustrojowe w sposób izolujący zamki komory, wyposażony w rękawy izolacyjne na pasy pacjenta,
 8. konstrukcja umożliwiająca dopięcia izolatora do każdego rodzaju noszy karetkowych,
 9. konstrukcja umożliwiająca otwarcie izolatora w stopniu umożliwiającym sprawny załadunek pacjenta – zamki błyskawiczne na całym obwodzie komory,

10.  konstrukcja izolatora usztywniona aluminiowymi wspornikami poprzecznymi
i podłużnymi. Możliwość demontowania wsporników podłużnych,

11.  powłoka górna izolatora wykonana z materiału w pełni przeźroczystego na całej powierzchni, umożliwiającego obserwację pacjenta,

12.  dostęp do pacjenta zapewniany przez min 8 rękawów zakończonych rękawicami, umożliwiające manewrowanie przy poszkodowanym bez otwierania całego izolatora. Po 4 rękawy po stronie lewej i prawej,

13.  możliwość podawania płynów oraz wentylacji zastępczej realizowane poprzez min 6 uszczelnianych portów,

14.  min 4 wewnętrzne pasy umożliwiające stabilizację pacjenta wewnątrz izolatora.

15.  jednostka filtrująco - wentylacyjna, z możliwością zasilania akumulatora z sieci 230V. Wyposażona w akumulatory zapewniające działanie min. 8 godzin, bez zasilania ze stałego źródła prądu,

16.  powietrze filtrowane przez filtr HEPA,

17.  system filtrujący umieszczone zarówno na wlocie, jak i wylocie powietrza z izolatora,

18.  wymiary min. w stanie rozłożonym: Min. 190cm x 50cm x 50cm,

19.  szybki montaż i przygotowanie do pracy,

20.  torba transportowa na cały zestaw,

21.  w komplecie zestaw naprawczy z łatami i klejem,

22.  okres przydatności filtra HEPA min 10 lat,

23.  okres przydatności komory transportowej do użycia min 10 lat,

24.  możliwość wykonywania napraw oraz przeglądów przez jednostkę sprzedającą,

25.  deklaracja CE oraz firmowy materiał informacyjny potwierdzający spełnienie wymagań.

 

Warunki udziału w postępowaniu

 1. Zamawiający będzie wymagał zaakceptowania warunków określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia (również do pobrania ze strony internetowej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi – wsrm.lodz.pl  ).
 2. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad i odpowiadający obowiązującym normom oraz posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być napisana czytelnie, drukowanymi literami oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz – dołączyć aktualny  KRS.
 2. W oferowanej cenie brutto należy uwzględnić koszt dostawy urządzenia, uruchomienia i przeszkolenia personelu Zamawiającego.
 3. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryteriami cenowymi.
 4. Osoba do kontaktu:  Paweł Wojtaszewski tel. 603-267-003
 5. Maksymalny termin dostawy  -  do 10.12.2015r. 

 

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 2 grudnia 2015r. do godz. 10.00 w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi ul. Warecka 2, I piętro

Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem, zaadresowana na Zamawiającego oraz opatrzona napisem:

„Oferta na dostawę urządzenia do bezpiecznego transportu chorych zakaźnie z zachowaniem warunków pełnej izolacji oddechowej”

Nie otwierać przed 02.12.2015r., godz. 1030 ”.

 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi  2 grudnia 2015r. godz. 10.30 w WSRM w Łodzi

ul. Warecka 2.

 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. O wyborze oferty najkorzystniejszej lub o unieważnieniu postępowania,  jego uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie .

Do przeprowadzenia niniejszej procedury nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art. 4 ust.8 w.w. Ustawy).

Załaczniki do pobrania

 

 

 


 

Łódź, dnia 20.11.2015 roku

DYREKTOR NACZELNY

Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

ul. Warecka 2, 91-202 Łódź


działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, Nr 217 z póź. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.; Dz. U. z 2015r poz.618 z późn.zm.)


OGŁASZA KONKURS OFERT


na udzielenie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez:

ZAKRES 1- ratownika medycznego/pielęgniarkę systemu koordynatora ZRM typu P;

ZAKRES 2- ratownika medycznego/pielęgniarkę systemu kierowcę ZRM

Wymagania wymienione zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Umowy na świadczenie usług w zespołach ratownictwa medycznego zawarte zostaną na okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Oferent ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej: www.wsrm.lodz.pl lub w Dziale Spraw Pracowniczych, Łódź, ul. Warecka 2, pok. 16, tel. 42 640 53 24.

Oferty należy składać w sekretariacie WSRM w Łodzi, Łódź, ul. Warecka 2 do dnia  16.12.2015 roku do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem nazwiskiem oraz adresem oferenta, oznaczonych napisem:

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia obowiązków:

-ratownika medycznego/pielęgniarki systemu koordynatora ZRM typu P;

- ratownika medycznego/pielęgniarki systemu - kierowcy ZRM ”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 21.12.2015 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Termin związania ofertą 30 dni. 

Załączniki do pobrania:

 


 

W związku ze zbliżającym się postepowaniem konkursowym na umowy kontraktowe, informuję, że w dniach 24-27  listopada odbędzie się kurs przygotowujący dla koordynatorów zespołów P  i ratowników- kierowców (dla pracowników WSRM nieposiadających  uprawnień do kierowania zespołami podstawowymi wydanych przez Szkołę Ratownictwa oraz osób niezatrudnionych w WSRM, a chcących pracować dodatkowo na tych stanowiskach). Koszt kursu 30 zł brutto (dla pracowników WSRM), dla osób niezatrudnionych w WSRM koszt 200zł brutto. Kurs zakończony będzie testem teoretycznym i praktycznym, uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne za uczestnictwo w szkoleniu. Bloki ćwiczeniowe :

1. stany zagrożenia życia i RKO  u dzieci,

2. stany zagrożenia życia i RKO u dorosłych,

3. postepowanie w urazach,

4. test merytoryczny (teoretyczny i praktyczny) i test psychologiczny.  

Drugi termin kursu będzie podany pod koniec listopada lub na początku grudnia.

Możliwe jest wzięcie udziału w  części kursu – jednym lub więcej  blokach szkoleniowych – wtedy pozostałą część kursu (wraz z testem końcowym) należy zaliczyć w grudniu.

Termin składania dokumentów konkursowych – 16 grudnia 2015r

Rozstrzygnięcie konkursu – 21 grudnia 2015r. Umowa kontraktowa -  od stycznia 2016r.

Osoby posiadające uprawnienia do kierowania zespołami P, zatrudnione w ZRM na innych stanowiskach oraz osoby aplikujące na stanowisko ratownika – kierowcy obowiązuje jedynie test psychologiczny (termin do uzgodnienia z dr Pawłem Rasmusem).

 W kursie lub jego części mogą brać udział także osoby, które nie będą składać dokumentów konkursowych (koszt 10zł/dzień;  punkty edukacyjne za liczbę godzin zajęć).

Ukończenie kursu i pozytywne zaliczenie obowiązuje wszystkie osoby aplikujące na stanowisko koordynatora zespołu P i stanowisko ratownika – kierowcy.

W razie pytań proszę o kontakt e-mail z kierownikiem Szkoły Ratownictwa Medycznego piotr.karpinski@wsrm.lodz.pl

 

 


 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków, preparatów stomatologicznych, płynów infuzyjnych oraz papierów medycznych dla WSRM w Łodzi.

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

W wyniku prowadzonego postępowania wybrano w poszczególnych zadaniach   oferty następujących wykonawców:

 

Zadanie 1 – dostawa leków i preparatów stomatologicznych

Konsorcjum firm:

PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

I   

PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez w/w wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała największą ilość punktów. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95 pkt

- termin płatności: 5 pkt

Ogółem : 100 pkt

 

Pozostali Wykonawcy biorący udział w postepowaniu:

Intra Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa

 

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 93,53 pkt

- termin płatności : 5 pkt

Ogółem : 98,58 pkt

 

ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 92,92 pkt

- termin płatności : 5 pkt

Ogółem : 97,92 pkt

 

Umowa w/w postępowaniu może być zawarta po terminie 15 listopada 2015 r.

 

Zadanie 2 – dostawa płynów infuzyjnych  

Intra Sp. z o.o.

ul. Odrowąża 11

03-310 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez w/w wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała największą ilość punktów. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95 pkt

- termin płatności: 5 pkt

Ogółem : 100 pkt

 

Pozostali Wykonawcy biorący udział w postepowaniu:

Bialmed Sp. z o.o.  ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

 

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 84,50 pkt

- termin płatności: 5 pkt

Ogółem : 89,50 pkt

 

ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 91,63 pkt

- termin płatności: 5 pkt

Ogółem : 96,63 pkt

 

Umowa w/w postępowaniu może być zawarta po terminie 15 listopada 2015 r.

 

Zadanie 3 – dostawa papierów medycznych

SORIMEX Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Równinna 25 

87-100 Toruń

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez w/w wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała największą ilość punktów. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95 pkt

- termin płatności: 5 pkt

Ogółem : 100 pkt

 

Pozostali Wykonawcy biorący udział w postepowaniu:

P.I.H. VARIA Sp. z o.o. ul. Biecka 10,  60-473 Poznań

 

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 93,78 pkt

- termin płatności: 5 pkt

Ogółem : 98,78 pkt

 

Umowa w/w postępowaniu może być zawarta po terminie 15 listopada 2015 r.

 

 

 


 

Data 30 października 2015r.

(adresaci wg rozdzielnika)
……………………………………….

………….……………………………

………………………………………..

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ul. Warecka 2 zaprasza do składania ofert na dostawę niżej wymienionych urządzeń kontrolno-pomiarowych dla stacji kontroli pojazdów:

Pakiet 1 – SKP w Łodzi ul. Warecka 2

Nowe urządzenie rolkowe do badania sił hamujących pojazdów o dmc. do 3,5t z centralną jednostką sterującą tak przygotowaną, aby w każdej chwili można podłączyć kolejne moduły linii diagnostycznej

Pakiet 2 -  SKP w Bełchatowie ul. Czapliniecka 153

oraz w Łasku ul. 9 Maja 50

Dwie pełne linie diagnostyczne dla stacji kontroli pojazdów zlokalizowanych pod wyżej wymienionymi adresami. Dopuszcza się złożenie oferty na  dostawę urządzeń regenerowanych (rok produkcji nie starszy niż 2006r.), z gwarancją, posiadające świadectwa potwierdzające dopuszczalność ich użytkowania przez stacje kontroli pojazdów dla pojazdów o dmc. do 3,5t, w tym ciągników rolniczych i motocykli

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Zamawiający będzie wymagał zaakceptowania warunków określonych we wzorach umów stanowiących załączniki do formularzy ofertowych (formularze ofertowe wraz z wzorami umów do pobrania ze strony internetowej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi – wsrm.lodz.pl lub u Pana Jordana Dudy  - Kierownika Dz. Gosp. Taborem i Sprzętem Medycznym, tel. 782-987-808 w Łodzi ul. Warecka 2).
 2. Zamawiający dopuści składanie ofert na obydwa lub jeden z pakietów wymienionych w niniejszym zaproszeniu.
 3. W oferowanej cenie brutto należy uwzględnić koszt dostawy urządzenia, ich montażu,  uruchomienia i przeszkolenia personelu Zamawiającego.
 4. Przygotowanie fundamentów (zagłębień) oraz przyłączy pod montaż urządzeń leży po stronie  Zamawiającego, przy czym prace te zostaną wykonane wg dokumentacji technicznej przekazanej przez dostawcę.
 5. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się niżej wymienionymi kryteriami:

Pakiet 1

kryteria

waga

Sposób obliczania

Cena ( C ) max 90 pkt

 

 

Termin realizacji umowy (TD)

max 8 pkt

 

Cena brutto przeglądu gwarancyjnego  (CP)

max 2 pkt

 

90 %

 

 

8 %

 

 

 

2%

Najniższa oferowana cena  brutto

x 90

Cena badanej oferty brutto

 

Najkrótszy termin realizacji umowy

x 8

Termin realizacji umowy badanej oferty

 

Najniższa cena brutto przeglądu gwarancyjnego

x 2

Cena brutto przeglądu gwarancyjnego badanej oferty

 

 

Suma uzyskanych punktów zostanie obliczona wg wzoru: S=C+TD+ CP

 Pakiet 2

kryteria

waga

Sposób obliczania

Cena ( C ) max 90 pkt

 

 

Rok produkcji najstarszego podstawowego urządzenia linii (RP)

max 7 pkt

 

Termin realizacji umowy (TD)

max 3 pkt

 

90 %

 

 

7 %

 

 

 

 

 

3%

Najniższa oferowana cena brutto

         x 90

 

Cena badanej oferty brutto

 

 

Najkorzystniejszy rok produkcji najstarszego podstawowego urządzenia linii

        x 7

Rok produkcji najstarszego podstawowego urządzenia  linii badanej oferty  

 

 

Najkrótszy termin realizacji umowy

         x 3

Termin realizacji umowy badanej oferty  

       

 

 

 

 

Suma uzyskanych punktów zostanie obliczona wg wzoru: S=C+TD+RP

 1. Termin i miejsce składania ofert :

−        06.11.2015r. do godz. 10.00 w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi ul. Warecka 2, I p.

−        ofertę należy złożyć w zamkniętej i zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie zatytułowanej:

„ Oferta na dostawę urządzeń kontrolno-pomiarowych dla SKP.

   Nie otwierać przed godz. 1030 ”.

 1. Komisyjne otwarcie ofert 06.11. 2015r. godz. 10.30.

Sekretariat WSRM w Łodzi ul. Warecka 2.

 1. Zamawiający  zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania. O wyborze oferty najkorzystniejszej lub o unieważnieniu postępowania,  jego uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie .
 2. Do przeprowadzenia niniejszej procedury nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art. 4 ust.8 w.w. Ustawy).

Formularz ofertowy Pakiet 1

Formularz ofertowy Pakiet 2

WSRM - UMOWA NA DOSTAWĘ, stacja obslugi 

WSRM - UMOWA SPRZEDAŻY rolka

 

 


 

Nasz znak: ZP/08/  /15/W                                                                        28 październik 2015 r.

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę leków, preparatów stomatologicznych, płynów infuzyjnych oraz papierów medycznych dla WSRM w Łodzi.

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące SIWZ na dostawę leków, preparatów stomatologicznych, płynów infuzyjnych oraz papierów medycznych dla WSRM w Łodzi.
 

Pytanie 1

Zadanie 1, poz. 53„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 53, produktu leczniczego w opakowaniu po 50 ampułek?”

Pytanie 2

Zadanie 1, poz. 53

„ Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 1 pozycja 53, produktu leczniczego w systemie bezigłowym?”

Pytanie 3

Zadanie 1, poz. 58

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 58, produktu leczniczego w opakowaniu po 5 ampułek?”

Pytanie 4

Zadanie 2, poz. 6

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 6, produktu leczniczego Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) o osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza, norma 280-300 mOsm/kg, w opakowaniu worek freeflex 500ml?

Może być stosowany w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby. Możliwość stosowania w pediatrii (udowodnione zastosowanie). Nie wymaga pobrania krwi na próbę krzyżową”

Pytanie 5

Zadanie 2, poz. 6

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 6 produktu leczniczego Voluven 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszona w NAcl 0,9% 500ml?”

Pytanie 6

Zadanie 1 poz. 30

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w poz. 30 leku o stężeniu 85%? Na rynku nie ma obecnie o wymaganym stężeniu- zmiana w Farmakopei Polskiej.”

Pytanie 7

Zadanie 1 poz. 36

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w poz. 36 leku w postaci ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ 50MG/ML 1FIOLKA 10ML w ilości 15 op.?”

Pytanie 8

„ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci?

Form doustnych, tj. wycenę tabletek: tabletek powlekanych, drażetek, kapsułek, tabletek o powolnym uwalnianiu, tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie. Wycenę ampułek zamiast fiolek i odwrotnie?”

Pytanie 9

„ Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, amp., kg, itp.), niż umieszczone w SIWZ. Czy należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę?”

Pytanie 10

Zadanie 1 poz. 94

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 94 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu. Produkt wymagany w poz. 94 nie jest obecnie dostępny na rynku.”

Pytanie 11

„ Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych (innych niż w formularzu cenowym) pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną przez Zamawiającego w formularzu?

Proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania, czy Zamawiający dopuszcza wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?”

Pytanie 12

„ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie?”

Pytanie 13

„ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych?

tj. wycenę:

zamiast tabletek - tabletki powlekane?

zamiast tabletek powlekanych - tabletki, kapsułki lub drażetki?

zamiast kapsułek - tabletki powlekane, tabletki lub drażetki?

zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?

zamiast: (tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek) – o powolnym uwalnianiu – (tabletki, tabletki powlekane lub kapsułki)- o zmodyfikowanym uwalnianiu?”

Pytanie 14

Zadanie 1 poz. 14 i 36

„ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie:

Zadanie 1:

Poz. 14 – Chlorsuccillin inj. 200mg., 10 fiol – preparat czasowo niedostępny

Poz. 36 – Ketanest inj. 50mg/1ml 10ml, 5 amp. – czasowo wstrzymany obrót”

Pytanie 15

Zadanie 1 poz. 36

„ Czy w związku z czasowo wstrzymanym obrotem w poz. 36 – Ketanest inj. 50mg/1ml 10ml, 5amp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu Ketalar 50mg/ml; 10ml roztw. Do wstrz. 1 fiol.?”

Pytanie 16

„ Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji?”

Pytanie 17

Zadanie 3 poz. 4

„ Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru termoczułego Mitsubishi K65HM do printera USG o rozmiarze 110 mm x 20 m, ponieważ firma Mitsubishi od 2009 roku zaprzestała produkcji tego papieru o długości 21 metrów.”

Pytanie 18

Zadanie 3 poz. 4

„ Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier oryginalny Mitsubishi czy też można zaoferować papier nieoryginalny, kompatybilny, o tych samych parametrach co papier oryginalny?”

Pytanie 19

Zadanie 3 poz. 5

„ Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora LifePak 15 o rozmiarze 107 mm x 23 mm, pakowanego pojedynczo, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.”

Pytanie 20

Zadania 1 poz. 101

„ Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci pasków testowych kompatybilnych z glukometrami GlucoDr. auto, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależne od stężenia tlenu we krwi; d) Kapilara samozasysająca krew – wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;

e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glucometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców, a także krwi żylnej i tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach (normalnym i wysokim); h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie zawiera 2 fiolki x 25 pasków); i) zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie.”

Pytanie 21

Zadanie 1

„ Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w przedmiotowym postępowaniu w zakresie Zadania 1 była hurtownia farmaceutyczna?

Pytanie 22

Zadanie 1 poz. 101

„ Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, eliminującym zafałszowania pomiaru niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi?”

Pytanie 23

Zadanie 1 poz. 101

„ Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glucometrów z funkcją automatycznego wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku – taka funkcja istotnie obniża możliwość kontaktu personelu z materiałem biologicznym pacjęta?”

Pytanie 24

Zadanie 1 poz. 101

„ Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z instrukcjami maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie przekraczał ±15mg/dl dla stężeń glukozy <100mg/dl i ±15% dla stężeń glukozy >100mg/dl, zgodnie z zaleceniami klinicznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?”

Pytanie 25

Zadanie 1 poz. 101

„ Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były zgodne z instrukcjami przeznaczone do wykonywania pomiarów we krwi żylnej i kapilarnej?” 

Pytanie 26

Zadanie 1 poz. 101

„ Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glucometru z sygnalizacją pobrania zbyt małej próbki krwi za pomocą specjalnego komunikatu na wyświetlaczu?”

Pytanie 27

Zadanie 3 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści papier równoważny o porównywalnych nie gorszych parametrach?”

Pytanie 28

Zadanie 3 poz. 5

„ Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 107x23?”

Pytanie 29

Zadanie 3 poz. 5

„ Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108x23?”

Pytanie 30

Zadanie 3 poz. 5

„ Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 106x25?”

 

W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

 

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycja 53, produktu leczniczego w opakowaniu po 50 ampułek.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycja 53, produktu leczniczego w systemie bezigłowym, ale nie wymaga.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycja 58, produktu leczniczego w opakowaniu po 5 ampułek.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 pozycja 6, produktu leczniczego Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) o osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza, norma 280-300 mOsm/kg, w opakowaniu worek freeflex 500ml.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.). Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ polegającej na zmianie w Załączniku nr 2 zapisu: „ Dotyczy pozycji 1,3,4,5,6 – Zamawiający wymaga opakowań stojących z dwoma portami”, który otrzymuje brzmienie : „Dotyczy pozycji 1,3,4,5 – Zamawiający wymaga opakowań stojących z dwoma portami”

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 pozycja 6 produktu leczniczego Voluven 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszona w NAcl 0,9% 500ml.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w poz. 30 leku o stężeniu 85%.

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w poz. 36 leku w postaci roztworu do wstrzykiwań 50mg/ml 1fiol. 10ml w ilości 15 op.

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający nie może odnieść się do tak sformułowanego pytania. Zamawiający odpowie na pytania, które dotyczyć będą konkretnych pakietów i pozycji.

Odpowiedź na pytanie 9

Należy podać pełne ilości zaokrąglone w górę.

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania 1 pozycji nr 94 ponieważ z informacji posiadanych przez Zamawiającego produkt jest dostępny na rynku.

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie preparatów w innej niż w formularzu ilości opakowań jednostkowych z zachowaniem warunku, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną w formularzu. W przypadku braku podzielności opakowań należy ilość zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.

Odpowiedź na pytanie 12

Zamawiający nie może odnieść się do tak sformułowanego pytania. Zamawiający odpowie na pytania, które dotyczyć będą konkretnych pakietów i pozycji

Odpowiedź na pytanie 13

Zamawiający nie może odnieść się do tak sformułowanego pytania. Zamawiający odpowie na pytania, które dotyczyć będą konkretnych pakietów i pozycji

Odpowiedź na pytanie 14

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania 1 pozycji 14 i 36.

Odpowiedź na pytanie 15

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 poz. 36 preparatu Ketalar 50mg/ml; 10ml roztw. Do wstrz. 1 fiol.

Odpowiedź na pytanie 16

Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod zadaniem stosownej informacji.

Odpowiedź na pytanie 17

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 4 papieru termoczułego Mitsubishi K65HM do printera USG o rozmiarze 110 mm x 20 m.

Odpowiedź na pytanie 18

Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego Mitsubishi.

Odpowiedź na pytanie 19

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie papieru LifePak o rozmiarze 107mm x 23mm.

Odpowiedź na pytanie 20

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 21

Zamawiający wymaga, aby Oferent dostarczający asortyment z zadania 1 i 2 posiadał stosowne pozwolenia na prowadzenie i obrót wymienionymi w zadaniach produktami.

Odpowiedź na pytanie 22

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 23

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 24

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 25

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 26

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 27

Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego.

Odpowiedź na pytanie 28

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie papieru w rozmiarze 107x23.

Odpowiedź na pytanie 29

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie papieru w rozmiarze 108x23.

Odpowiedź na pytanie 30

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie papieru w rozmiarze 106x25.

 

 


 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi 
Łódź, ul.Warecka 2
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków, preparatów stomatologicznych, płynów infuzyjnych oraz papierów medycznych dla WSRM w Łodzi

 

1.Przedmiot zamówienia:

Przedmi otem zamówienia jest dostawa przez okres 12 miesięcy leków, preparatów stomatologicznych, płynów infuzyjnych oraz papierów medycznych dla WSRM w Łodzi wg poniższych zadań:   

Zadanie 1                 - dostawa leków i preparatów stomatologicznych zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ

Zadanie 2                 - dostawa płynów infuzyjnych zgodnie z załącznikiem 2 do SIWZ

Zadanie 3                 - dostawa papierów medycznych zgodnie z załącznikiem 3 do SIWZ

2.Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na okres 12 miesięcy, tj. od 20 listopada 2015 r.
do 19 listopada 2016 r.

 

3.Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP.

2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24. PZP.

3. Spełniają wszystkie stawiane wymagania określone w niniejszej SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

 

4.Informacja o oświadczeniach i dokumentach.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty:

1.     Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 4 do SIWZ

2.     Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

3.     Wypełnione oświadczenia:

         -  o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust.1 PZP – załącznik 6 do SIWZ;

         - o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 PZP – załącznik 7 do SIWZ;

         - o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik 8 do SIWZ.

4.     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.     Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 PZP, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy zadania 1 i 2).

6.     Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy zadania 1 i 2).

7.     Aktualne zaświadczenia:

- właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

-  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zaświadczenia winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy zadania 1 i 2).

8. Wypełnione oświadczenie, że wszystkie oferowane leki oraz preparaty stomatologiczne
 i płyny infuzyjne posiadają aktualne świadectwa dopuszczające do obrotu i stosowania – załącznik nr 9 do SIWZ (dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 1 i 2).

9. Dowód wniesienia wadium (dotyczy zadania 1 i 2 ).

 

5.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej WSRM w Łodzi -  www.wsrm.lodz.pl .

  Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy SIWZ
po dokonaniu wpłaty do kasy Zamawiającego kwoty 20,00 PLN w siedzibie w Łodzi,
ul. Warecka 2 lub uregulowaniu wpłaty za pobraniem pocztowym.

 

6.Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać: WSRM Łódź, ul. Warecka 2 – sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia  4  listopada 2015  r. do godziny 10.00.

 

7.Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 4 listopada 2015 r. o godz. 11.00 
w Łodzi, ul. Warecka 2.

 

8.Informacje dotyczące wadium:

Oferta na zadanie 1 i 2 musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie 1 –              8.000,00 zł.

Zadanie 2 –              1.000,00 zł.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na zadanie 3

 

9.Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Do kontaktów z Wykonawcami Zamawiający upoważnił Panią Agnieszkę Śmiłowską - Kierownika Apteki WSRM tel.0 42 636 37 00 wew. 326.

 

10.Kryteria wyboru oferty:

Cena oferty – 95 pkt

Termin płatności – 5pkt

 

11.Termin związania ofertą:

Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

 

12.Inne informacje

Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI – Środki ochrony prawnej Ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm./.

Zamawiający oświadcza, że dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający informuje, że nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP .

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy
a  zmiany te nie będą działać na niekorzyść Zamawiającego.

 

   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

   Zamawiający nie przewiduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

   Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 października 2015 roku.

 

 Dokumenty do pobrania: SIWZ