O WSRM

Dla pacjenta

Zamówienia publiczne

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych dla WSRM w Łodzi 

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące SIWZ
na dostawę paliw płynnych dla WSRM w Łodzi

 

Pytanie 1

 Czy zamawiający wyraża zgodę na przelew wszystkich przyszłych wierzytelności, przysługujących z tyt. Sprzedaży towarów i usług przez oferenta, na rzecz ING Commercial Finanse Polska S.A., z którą ma podpisaną umowę finansowania wierzytelności (umowa faktoringu)?

 

Pytanie 2

Czy w umowie znajdzie się zapis mówiący o zgodzie Zamawiającego  na przeniesienie Wierzytelności?

 

Pytanie 3

Zamawiający żąda w SIWZ ceny ofertowej na dzień 6.08.2015 r. a w formularzu ofertowym ceny z dnia 5.08.2015 r., którą datę Wykonawca ma uwzględnić przy tworzeniu oferty?

 

Pytanie 4

Ile wynosi przewidywana ilość zamówienia? W SIWZ są podane dwie wartości, którą wartość wykonawca ma wziąć pod uwagę przy przygotowaniu oferty?

 

Pytanie 5

Zwracam się z prośbą o podanie minimalnych ilości zamawianych jednorazowo do stacji paliw w Łodzi i Skierniewicach.

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przy użyciu kart paliwowych?

Wykonawca wyda Zamawiającemu bezpłatnie komplet kart wystawionych na numery rejestracyjne, imiona i nazwiska lub okaziciela/sprzęt. Zamawiający udostępni uprawnionym kierowcom komplet kart i poufnych kodów PIN. Po zarejestrowaniu transakcji na stacji pracownik Zamawiającego otrzyma kwit WZ zawierający szczegóły zakupu. Faktura, wystawiona w oparciu o elektroniczny rejestr transakcji zostanie wystawiona po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.

Dodatkowo Zamawiający otrzyma dostęp do konta internetowego, na którym ma bieżący wgląd do wszystkich transakcji oraz faktur.

Przy tym, karty drogowe oraz potwierdzenie na stacji zestawienia pobranych paliw nie są stosowane (§2 umowy). Kierowca Zamawiającego potwierdza umocowanie zakupu okazaniem karty i poprawnym wprowadzeniem kodu PIN. Ilość pobranego paliwa potwierdzana jest wydawanym na stacji kwitem WZ (kwit zawiera informacje m.in. o numerze rejestracyjnym, numerze karty, dacie i godzinie tankowania, miejscu transakcji, ilości i rodzaju produktu, wartości zakupu), Kwit zostaje w posiadaniu kierowcy Zamawiającego.

 

Pytanie 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę sposobu naliczania rabatu (§3 umowy oraz formularz cenowy)?

Powszechnie stosowanym rabatem jest rabat naliczany od cen jednostkowych brutto. Rabaty naliczane od cen netto powodują zaniżanie podatku VAT należnego (podstawą opodatkowania w sprzedaży detalicznej jest „cena obowiązująca w danym dniu” co należy rozumieć jako cenę zawierającą podatek VAT). Ponad to naliczanie rabatu od ceny netto spowodowałoby rozbieżność między systemem kasowym stacji a systemem księgowym (fakturowym) u Wykonawcy.

 

Pytanie 8

Czy Zamawiający uzna za spełniony §4 umowy, jeśli faktura zawiera szczegółowe informacje o każdym zakupie, a załącznik z dodatkowym wykazem transakcji będzie przesyłany elektronicznie?

Wykonawca umieszcza na fakturze wykaz wszystkich transakcji z danego okresu rozliczeniowego, każda transakcja jest opisana miejscem transakcji, numerem karty, numerem rejestracyjnym, rodzajem i ilością zatankowanego paliwa, ceną jednostkową brutto, ceną jednostkową brutto po upuście, wartością netto i brutto oraz stawką i kwotą VAT.

Załącznik przesyłany po wystawieniu faktury na wskazany prze Zamawiającego adres e-mail będzie stanowił szczegółowy raport zawierający m.in. miejsca, daty i godziny transakcji, numery kart, numery rejestracyjne, oryginalną wartość brutto (wartość zgodną z kwitem WZ, tj. według ceny przed rabatem), wartość brutto po rabacie, wartość netto, stawkę i kwotę podatku VAT.

Ponad to, Zamawiający ma stały wgląd do rejestru tankowań / historii transakcji i raportów za dowolny okres na koncie internetowym dostępnym 24h/dobę.

 

Pytanie 9

Czy Wykonawca posiadający więcej niż jedną stację w odległości nie większej niż 5 km dla danego zadania, powinien przyjąć średnią cen z tych stacji, czy cenę z jednej najbliższej Zamawiającego (formularz cenowy)?

 

 

W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

 

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wszystkich przyszłych wierzytelności przysługujących z tyt. Sprzedaży towarów i usług przez oferenta.

  

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów projektu umowy.

 

Odpowiedź na pytanie 3 i 4

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ:

 1. 1.      Punkt V. 8 – „Dokument, na podstawie którego Wykonawca skalkulował swoją ofertę na dzień 6.08.2014 r. (np. wydruk z oficjalnej strony internetowej producenta). Dotyczy tylko zadań 1,2,3.” otrzymuje brzmienie – „Dokument, na podstawie którego Wykonawca skalkulował swoją ofertę na dzień 5.08.2015 r. (np. wydruk z oficjalnej strony internetowej producenta). Dotyczy tylko zadań 1,2,3. 
 2. 2.      Punkt VI. II – „Zadanie 3 – Hurtowa dostawa oleju opałowego dla WSRM w Łodzi przewidywanej ilości 64.000 l.” otrzymuje brzmienie – „Zadanie 3 – Hurtowa dostawa oleju opałowego dla WSRM w Łodzi przewidywanej ilości 57.000 l.” 

 

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający informuje o ilości paliw zamawianych jednorazowo dla stacji paliw:

 1. Skierniewice

ON – 12.000 litrów

Pb95 – 8.000 litrów

 1. Łódź

ON – 20.000 litrów

Pb95 – 5.000 litrów (sporadycznie)

 

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia przy użyciu kart paliwowych.

 

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający nie zgadza się na zmianę sposobu naliczania rabatu.

 

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający nie uzna za spełniony §4 umowy, jeśli faktura zawiera szczegółowe informacje o każdym zakupie, a załącznik z dodatkowym wykazem transakcji będzie przesyłany elektronicznie. Zamawiający wymaga dostarczenia faktur w formie papierowej wraz z załącznikami.

 

Odpowiedź na pytanie 9

Wykonawca powinien przyjąć cenę z jednej stacji najbliższej Zamawiającego. 

 

 

 


 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi 

Łódź, ul.Warecka 2

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych 
dla WSRM w Łodzi

 

1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby WSRM Łódź.

Zadanie 1  - Hurtowa dostawa paliw płynnych na potrzeby Stacji paliw w Łodzi

Zadanie 2  - Hurtowa dostawa paliw płynnych na potrzeby Stacji paliw w Skierniewicach

Zadanie 3  - Hurtowa dostawa oleju opałowego dla WSRM Łódź

Zadanie 4 - Detaliczna dostawa gazu LPG dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących
w Łodzi

Zadanie 5  -  Detaliczna dostawa paliw płynnych dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących
w Ozorkowie

Zadanie 6 - Detaliczna dostawa oleju napędowego dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących w Kutnie

Zadanie 7 - Detaliczna dostawa oleju napędowego dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących w Bełchatowie  

Zadanie 8 - Detaliczna dostawa oleju napędowego dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących w Głownie

Zadanie 9  - Detaliczna dostawa gazu LPG dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących
w Zgierzu

Zadanie 10  - Detaliczna dostawa gazu LPG i benzyny bezołowiowej Pb95 dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących w Wieluniu

Zadanie 11  - Detaliczna dostawa paliw płynnych dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących w Piotrkowie Trybunalskim

Zadanie 12  - Detaliczna dostawa gazu LPG dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących
w Piotrkowie Trybunalskim

Zadanie 13  - Detaliczna dostawa paliw płynnych dla samochodów WSRM stacjonujących
w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie 14  - Detaliczna dostawa gazu LPG dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących
w Tomaszowie Mazowieckim

Zadanie 15  - Detaliczna dostawa paliw płynnych dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących w Łasku

Zadanie 16  - Detaliczna dostawa gazu LPG dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących
w Łasku

Zadanie 17  - Detaliczna dostawa gazu LPG dla samochodów WSRM Łódź stacjonujących
w Skierniewicach

 

 2.Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na okres 12 miesięcy, tj. 1 września 2015 r.
do 31 sierpnia 2016 r.

 

3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP.
 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24. PZP.
 3. Spełniają wszystkie stawiane wymagania określone w niniejszej SIWZ.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

 

4.Informacja o oświadczeniach i dokumentach.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik 1 do SIWZ.

2. Wypełniony formularz cenowy – załącznik 2 do SIWZ

3. Wypełnione oświadczenia:

            -  o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust.1 PZP – załącznik 3 do SIWZ;

            - o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 PZP – załącznik 4 do SIWZ;

            - o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik 5 do SIWZ.

4.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.   Aktualne zaświadczenia:

- właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

-    właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zaświadczenia winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy tylko zadań 1, 2, 3.

6.   Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia  lub licencji  na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

7.  Dowód wniesienia wadium. Dotyczy tylko zadań 1, 2, 3.

8.  Dokument, na podstawie którego Wykonawca skalkulował swoją ofertę na dzień 6.08.2014 r.
( np. wydruk z oficjalnej strony internetowej producenta). Dotyczy tylko zadań 1, 2, 3.

 

5.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej WSRM w Łodzi -  www.wsrm.bip.lodz.pl .

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże SIWZ po dokonaniu wpłaty kwoty 20,00 zł lub ureguluje wpłatę za pobraniem pocztowym.

 

6.Miejsce i termin składania ofert:

WSRM Łódź, ul.Warecka 2 sekretariat w terminie do dnia 11 sierpnia 2015 r. do godziny 10.00.

 

7. Miejsce i termin otwarcia ofert:

WSRM Łódź, ul.Warecka 2  w dniu 11 sierpnia 2015 r. o godz.11.00.

 

8.Informacje dotyczące wadium:

Oferta na zadanie 1,2,3 musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie 1 – 20.000,00 zł.

Zadanie 2 – 20.000,00 zł.

Zadanie 3 –   4.000,00 zł

Na zadania od 4 do 17 zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9.Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

Do kontaktów z wykonawcami Zamawiający upoważnił:

Zadanie 1 oraz zadania od 4-6, 8-9  – Pana Jerzego Żebro tel.0 42 655 73 85.

Zadanie 2, 3 oraz zadania od 7, 10-17 – Pana Stefana Śmigielskiego tel.0 44 646 52 10.

 

10.Kryteria wyboru oferty:

     Cena oferty – „C” 95 %

     Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez   Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 95 pkt, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów.

Termin płatności – „T” 5 %

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie terminu płatności podanego przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

Ilość punktów przyznana ofercie za kryterium termin płatności

30 dni od daty wystawienia faktury - 1 pkt

31 - 40 dni od daty wystawienia faktury - 2 pkt

41 - 50 dni od daty wystawienia faktury - 3 pkt

51 - 60 dni od daty wystawienia faktury - 5 pkt

Najkrótszy termin płatności nie może wynieść mniej niż 30 dni. Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 60 dni.

Suma pkt uzyskanych za kryterium ceny (C) terminu płatności (T), stanowić będzie końcową ilość pkt uzyskanych przez ofertę.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższa ilość pkt.

 

11.Termin związania ofertą:

Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

 

12. Inne informacje

Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI – Środki ochrony prawnej Ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm./.

 

Zamawiający oświadcza, że dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta może obejmować całość zamówienia lub jego część /zadanie/.

 

Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający informuje, że nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,  jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności , których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy a  zmiany te nie będą działać na niekorzyść zamawiającego.

 

   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

   Zamawiający nie przewiduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu         1 lipca 2015 r.

 

 Dokumenty do pobrania: SIWZ

 

 


  

DYREKTOR NACZELNY

Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

ul. Warecka 2,  91-202 Łódź

 

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej (Dz. U. z 2013, Nr 217 z póź. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) 

 

OGŁASZA KONKURS OFERT 

na udzielenie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez:

 

 

ZAKRES 1 – ratownika medycznego/pielęgniarkę systemu w zespołach ratownictwa medycznego typu S;

ZAKRES 2- ratownika medycznego/pielęgniarkę systemu w zespołach ratownictwa medycznego typu P;

ZAKRES 3 – ratownika medycznego/pielęgniarkę systemu kierowcę zespołu ratownictwa medycznego;

ZAKRES 4 – ratownika medycznego/pielęgniarkę systemu w dyspozytorni medycznej. 

   

Wymagania wymienione zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Umowy na świadczenie usług w zespołach ratownictwa medycznego zawarte zostaną na okres od 01.08.2015 roku do 31.12.2016 roku.

Umowy na świadczenie usług w dyspozytorni medycznej zawarte zostaną na okres od 01.08.2015 roku
do 31.01.2017roku.

Oferent  ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej: ww.wsrm.lodz.pl lub w Dziale Spraw Pracowniczych, Łódź,
ul. Warecka 2, pok. 16, tel. 42 640 53 24.

Oferty należy składać w sekretariacie WSRM w Łodzi, Łódź, ul. Warecka 2 do dnia 8.07.2015 roku do godz. 10.00
w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem nazwiskiem oraz adresem oferenta, oznaczonych napisem:

 

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia obowiązków:

Ratownika medycznego/pielęgniarki systemu w ZRM typu P;

Ratownika medycznego/pielęgniarki systemu w ZRM typu S;

Ratownika medycznego/pielęgniarki systemu  kierowcy ZRM;

Ratownika medycznego/pielęgniarki systemu w dyspozytorni medycznej”.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 17.07.2015 roku.  

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia
terminu składania ofert.

 

Termin związania ofertą 30 dni.

Dokumenty do pobrania:

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

w Łodzi, ul. Warecka 2

ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na  dostawę gazów medycznych, gazów technicznych i świadczenie usług legalizacji butli

 

1.      Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 2.      Termin składania ofert upłynął w dniu 26 maja 2015 r. o godz. 10.00.

 3.      W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę.

 4.      Oferty otworzono na posiedzeniu Komisji przetargowej w dniu 26 maja 2015 r. o godz. 11.00.

 5.      W wyniku prowadzonego postępowania wybrano ofertę wykonawcy:

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 41a

31-864 Kraków 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez w/w wykonawcę jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95    pkt

- termin płatności:  5 pkt

Ogółem :    100 pkt

 

Umowa w prowadzonym  postępowaniu może być zawarta po terminie   27  maja 2015 r.

 

6.   Inne informacje:

Wykonawcom przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Łódź, ul. Warecka 2

ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach i na terenie WSRM w Łodzi

 

 1. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
 2. Termin składania ofert upłynął w dniu 9 czerwca 2015 r. o godz. 10.00.
 3. W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty.
 4. Oferty otworzono na posiedzeniu Komisji przetargowej w dniu 9 czerwca 2015 r. o godz. 11.00.
 5. W wyniku prowadzonego postępowania wybrano ofertę wykonawcy:

 

 CLAR SYSTEM S.A.

ul.Janickiego 20 B

60-542 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru:

Zaproponowana przez w/w wykonawcę oferta jest najkorzystniejsza. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena:   95  pkt

- termin płatności:  5  pkt

Ogółem :   100  pkt

 

 Pozostali Wykonawcy biorący udział w postępowaniu:

Konsorcjum Firm: „Gierańczyk” Sp. z o.o.

ul. Deotymy 3 m 15, 93-267 Łódź  i Usługi Wnętrzarskie Utrzymanie Zieleńców

Jolanta Gierańczyk ZPChr

ul. Deotymy 3 m 15, 93-267 Łódź

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena:    58,53 pkt.

- termin płatności :   2  pkt.

Ogółem :      60,53 pkt.

 

INWEMER SYSTEM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

ul. Łąkowa 3/5,

90-562 Łódź

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena:  85,23   pkt

- termin płatności :  5  pkt

Ogółem :     90,23  pkt 

Umowa w/w postępowaniu może być zawarta po terminie  9 czerwca 2015 r.

 

6.   Inne informacje:

 Wykonawcom przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
Łódź, ul. Warecka 2
zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 
na  dzierżawę budynków WSRM w Łodzi 

 
1.Przedmiotem postępowania jest:
Przedmiotem postępowania jest dzierżawa 9 budynków ośrodka wypoczynkowego w Woli koło Rogowa, Wola 6 działka 58/4, 88-420 Rogowo, o powierzchni użytkowej 444,42  m2  z przeznaczeniem na działalność wypoczynkową
 

2.Planowany czas dzierżawy:
WSRM w Łodzi przewiduje wydzierżawienie budynków na okres od dnia  podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku.

3.Cena wywoławcza:
Ustala się cenę wywoławczą za dzierżawę 2.500,00 netto za cały okres dzierżawy.  

4.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w specyfikacji przetargowej.

5.Specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie WSRM w Łodzi, Łódź ul.Sienkiewicza 137/141 Dział Administracyjno – Techniczny.

6.Miejsce i termin składania ofert:
WSRM Łódź, ul. Warecka 2 sekretariat w terminie do dnia 3 czerwca 2015 r. do godziny 10.00.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
WSRM Łódź, ul. Warecka 2 sekretariat dnia 3 czerwca 2015 r. godzina 11.00.

8.Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Do kontaktów z oferentami Zamawiający upoważnił Pana Wojciecha Michalaka Kierownika Działu Administracyjno – Technicznego tel. 42 636 14 67

9.Wybór oferty najkorzystniejszej:
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę zaproponowana stawka za dzierżawę pomieszczeń oraz realizacja oczekiwań określonych w niniejszej Specyfikacji.

10.Inne informacje:
Zastrzega się prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania na każdym etapie, bez podawania przyczyny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

informuje, że wykaz powierzchni przeznaczonych pod dzierżawę
został wywieszony w siedzibie w Łodzi, przy ul. Wareckiej 2 oraz
umieszczony na stronie internetowej
www.wsrm.lodz.pl 

oraz ogłasza przetarg nieograniczony na  dzierżawę budynków


1.Przedmiotem postępowania jest dzierżawa 9 budynków ośrodka wypoczynkowego w Woli koło Rogowa, Wola 6 działka 58/4, 88-420 Rogowo, o powierzchni użytkowej 444,42  mz przeznaczeniem na działalność wypoczynkową

2.Planowany czas dzierżawy od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku.

3.Specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie WSRM w Łodzi,
Łódź, ul.Warecka 2, Dział zamówień publicznych.

4. Miejsce i termin składania ofert:

  Sekretariat WSRM w Łodzi, Łódź ul.Warecka 2 do dnia 3 czerwca  2015 roku do godziny 10:00.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
Łódź, ul.Warecka 2
podaje do publicznej wiadomości wykaz powierzchni 
przeznaczonych pod dzierżawę


1. 9 budynków ośrodka wypoczynkowego w Woli koło Rogowa, Wola 6 działka 58/4, 88-420 Rogowo

2. Łączna powierzchnia 444,42 m2 z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno wypoczynkową.

3. Budynki były wykorzystywane przez WSRM w Łodzi na Ośrodek wypoczynkowy dla pracowników.

4. WSRM w Łodzi przewiduje wydzierżawienie budynków na okres od dnia  podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku.

5. Ustala się cenę wywoławczą za dzierżawę 2.500,00 zł netto za cały okres dzierżawy.

6. Termin opłaty: jednorazowo do dnia 31 lipca 2015 roku.