O WSRM

Dla pacjenta

Zamówienia publiczne

                                                                                      Piotrków Tryb 30.03.2015 r.
Nasz znak: WSRM-DT/2503/30/2015


 Biuro Ogłoszeń w Piotrkowie Tryb.  ul. Słowackiego 16
 
Uprzejmie prosimy o umieszczenie w lokalnej gazecie „Nad Wartą” ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości położonej w Łasku przy ul. 9-go Maja 50.


Treść ogłoszenia


Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Oddział w Piotrkowie Tryb.
ul. Rakowska 15, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę:


części nieruchomości obejmującej pomieszczenie biurowe o powierzchni
44,0 m2 w budynku zlokalizowanym w Łasku przy ul. 9-go Maja 50.                         
Cena wywoławcza 17,00 zł netto/m2 + VAT


Oferty należy dostarczyć do siedziby WSRM O/Piotrków do dnia 8.04.2015 r., do godz. 10oo.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.04.2015 r. o godz. 1015 .
Oferent przed złożeniem oferty obowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargu”
i projektem umowy dzierżawy.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie WSRM w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15
tel. (0-44) 646-52-10 w 33, oraz w Rejonie WSRS w Łasku przy ul. 9-go Maja 50
tel. (0-43) 675-22-98.

 

 

 


 

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Łódź, ul. Warecka 2

ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na  dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, rękawic, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz serwet jednorazowego użytku dla WSRM w Łodzi

 

 1.    Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

  2.    Termin składania ofert upłynął w dniu 25 marca 2015 r. o godz. 10.00.

  3.    W wyznaczonym terminie złożono 8 ofert.

  4.    Oferty otworzono na posiedzeniu Komisji przetargowej w dniu 25 marca 2015 r. o godz. 11.00.

  5.    W wyniku prowadzonego postępowania wybrano w poszczególnych zadaniach   oferty następujących    wykonawców:

 

Zadanie 1 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Bialmed Sp. z o.o.

ul.M.Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez w/w wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała największą ilość punktów. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95 pkt

- termin dostawy: 5 pkt

Ogółem : 100 pkt

 

Pozostali Wykonawcy biorący udział w postepowaniu:

Zarys International Group Sp z o.o. Sp.Komandytowa

ul.Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

 

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 92 pkt

- termin dostawy : 5 pkt

Ogółem : 97 pkt

 

Umowa w/w postępowaniu może być zawarta po terminie 26 marca 2015 r.

 

Zadanie 2 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku  

Bialmed Sp. z o.o.

ul.M.Konopnickiej 11 a

12-230 Biała Piska

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez w/w wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała największą ilość punktów. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95 pkt

- termin dostawy: 5 pkt

Ogółem : 100 pkt

 

Pozostali Wykonawcy biorący udział w postepowaniu:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa

Cezal Lublin Sp. z o.o.

Al.Spółdzielczości Pracy 38 20-147 Lublin

 

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 90,28 pkt

- termin dostawy : 3 pkt

Ogółem : 93,28 pkt

 

Umowa w/w postępowaniu może być zawarta po terminie 26 marca 2015 r.

 

Zadanie 3 – dostawa rękawic

ABOOK Sp. z o.o. 

ul. Brzostowska 22 04-985 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez w/w wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała największą ilość punktów. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95 pkt

- termin dostawy: 5 pkt

Ogółem : 100 pkt

 

Pozostali Wykonawcy biorący udział w postepowaniu:

EUMed Sp. z o.o.

ul. Chłopickiego 50

04-275 Warszawa

 

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 84,73 pkt

- termin dostawy : 1,67 pkt

Ogółem : 86,40 pkt

 

Umowa w/w postępowaniu może być zawarta po terminie 26 marca 2015 r.

 

Zadanie 4 – dostawa materiałów szewnych

Zarys International Group Sp z o.o. Sp.Komandytowa

ul.Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez w/w wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała największą ilość punktów. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95 pkt

- termin dostawy: 5 pkt

Ogółem : 100 pkt

 

Pozostali Wykonawcy biorący udział w postepowaniu:

Przedsiębiorstwo “YAVO” Sp. z o.o.

ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów

 

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 90,37 pkt

- termin dostawy : 5 pkt

Ogółem : 95,37 pkt

 

Umowa w/w postępowaniu może być zawarta po terminie 26 marca 2015 r.

 

Zadanie 5– dostawa materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego

Molarr Sklep medyczny Ewa Stefańska

ul.Kopernika 55, 90-553 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawiona przez w/w wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała największą ilość punktów. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95 pkt

- termin dostawy: 1,67 pkt

Ogółem : 96,67 pkt

 

Pozostali Wykonawcy biorący udział w postepowaniu:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o.

Al.Spółdzielczości Pracy 38 20-147 Lublin

 

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 83,41 pkt

- termin dostawy : 5 pkt

Ogółem : 88,41 pkt

 

Umowa w/w postępowaniu może być zawarta po terminie 26 marca 2015 r.

 

Zadanie 6 – dostawa serwet jednorazowego użytku

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice 

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta przedstawiona przez w/w wykonawcę jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

 

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95 pkt

- termin dostawy: 5 pkt

Ogółem : 100 pkt

 

Umowa w/w postępowaniu może być zawarta po terminie 26 marca 2015 r

 

6. Inne informacje:

     Wykonawcom przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).