O WSRM

Dla pacjenta

Zamówienia publiczne

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Oddział w Piotrkowie Tryb.

ul. Rakowska 15, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę:

 

części nieruchomości obejmującej pomieszczenie biurowe o powierzchni 25,2 m2 w budynku zlokalizowanym w Łasku przy ul. 9-go Maja 50.                         

                                   Cena wywoławcza 28,10 zł netto/m2 + VAT

 

Oferty należy dostarczyć do siedziby WSRM O/Piotrków do dnia 22.05.2015 r., do godz. 10oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2015 r. o godz. 1015 .

Oferent przed złożeniem oferty obowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargu”

i projektem umowy dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie WSRM w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15

tel. (0-44) 646-52-10 w 33, oraz w Rejonie WSRS w Łasku przy ul. 9-go Maja 50

tel. (0-43) 675-22-98.

 

 


 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Łódź, ul.Warecka 2

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych, gazów technicznych i świadczenie usług legalizacji butli

 

 

1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.      wymiana pustych butli będących własnością Zamawiającego na butle napełnione tlenem medycznym w następujących ilościach:

-        w butlach o pojemności 1,6 m3 –przewidywana ilość w roku – 1600 szt.

-        w butlach o pojemności 6,4 m3 – przewidywana ilość w roku – 250 szt.

-        w butlach o pojemności 0,3 m3 – przewidywana ilość w roku – 100 szt.

-        w butlach o pojemności 0,5 m3 – przewidywana ilość w roku – 50 szt.

-        w butlach o pojemności 0,8 m3 – przewidywana ilość w roku – 50 szt.

2.  wymiana pustych butli będących własnością Zamawiającego na butle napełnione powietrzem syntetycznym przeznaczonych do inkubatorów w następującej ilości:

-  w butlach o pojemności 1,6 m3 – przewidywana ilość w roku – 30 szt.

-  w butlach o pojemności 1,0 m3 – przewidywana ilość w roku – 30 szt.

3.   wymiana pustych butli będących własnością Zamawiającego na butle napełnione gazami technicznymi w następujących ilościach:

-        tlen techniczny w butlach o pojemności 6,4 m3 – przewidywana ilość w roku – 10 szt.

-        acetylen w butlach o pojemności 4 kg – przewidywana ilość w roku – 4 szt.

-        Corgon w butlach 40 l o pojemności 7,1 m3 – przewidywana ilość w roku – 4 szt.

-        Azot w butlach o pojemności 6 m3 – przewidywana ilość w roku – 2 szt.

4.legalizacja butli tlenowych Zamawiającego - przewidywana ilość legalizacji w roku  – 30 szt.

5. naprawa zaworu butli tlenowych – przewidywana ilość w roku – 5 szt.

 

Wymiana butli będzie odbywać się na terenie Łodzi w  godzinach pracy  magazynów wykonawcy a w przypadku produktów leczniczych z hurtowni farmaceutycznej uprawnionej do obrotu gazami medycznymi lub z uprawnionego zakładu produkcyjnego wymienionego w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu.

Zamawiający na swój koszt dostarczać będzie pod wskazany przez Wykonawcę adres puste butle i odbierać napełnione.

 

2.Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na okres 12 miesięcy, tj. od 8 czerwca 2015 r. do 7 czerwca 2016 r.

 

3.Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1.            Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP.

2.            Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24. PZP.

3.            Spełniają wszystkie stawiane wymagania określone w niniejszej SIWZ.

4.            Wykonali co najmniej trzy dostawy/usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

 

4.Informacja o oświadczeniach i dokumentach.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty:

1.Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

2.Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

3.Wypełnione oświadczenia:

        -  o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust.1 PZP – załącznik 3 do SIWZ;

        - o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 PZP – załącznik 4 do SIWZ;

        - o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik 5 do SIWZ.

4.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.Wykaz minimum trzech wykonanych w okresie ostatnich trzech lat umów na dostawy/usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane.

Dowody potwierdzające , że usługi znajdujące się w w/w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

6.Aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu tlenem medycznym.

7.Aktualną koncesję na wytwarzanie środka farmaceutycznego.

8.Aktualne zezwolenie  na obrót gazami medycznymi wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny

 

5.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej WSRM w Łodzi -  www.wsrm.bip.lodz.pl .

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy SIWZ po dokonaniu wpłaty do kasy Zamawiającego kwoty 20,00 PLN w siedzibie w Łodzi, ul. Warecka 2 lub uregulowaniu wpłaty za pobraniem pocztowym.

 

6.Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać: WSRM Łódź, ul. Warecka 2 - sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2015 r. do godz. 10.00.

 

7.Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 26 maja 2015 r. o godz. 11.00  w Łodzi, ul. Warecka 2.

 

8.Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

 

9.Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Do kontaktów z Wykonawcami Zamawiający upoważnił Pana Wojciecha Michalaka Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego, tel. 0 42 637 64 10.

 

10.Kryteria wyboru oferty:

Cena oferty 95 %

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez   Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 95 pkt, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów.

Termin płatności 5 %

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie terminu płatności podanego przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

 

Gdzie ilość punktów przyznana ofercie za kryterium termin płatności

30 dni od daty wystawienia faktury - 1 pkt

31 - 40 dni od daty wystawienia faktury - 2 pkt

41 - 50 dni od daty wystawienia faktury - 3 pkt

51 - 60 dni od daty wystawienia faktury - 5 pkt

Najkrótszy termin płatności nie może wynieść mniej niż 30 dni. Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 60 dni.

Suma pkt uzyskanych za kryterium ceny (C) terminu płatności (T), stanowić będzie końcową ilość pkt uzyskanych przez ofertę.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość pkt.

 

11.Termin związania ofertą:

Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

 

12.Inne informacje

Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI – Środki ochrony prawnej Ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm/.

 

Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający informuje, że nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP .

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy a  zmiany te nie będą działać na niekorzyść Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy polegające na:

a.obniżeniu cen jednostkowych netto towaru, 

b.przedłużeniu okresu obowiązywania umowy o maksymalnie 3 miesiące, w przypadku nie wykorzystania wartości umowy, w okresie na jaki została zawarta.

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Zamawiający nie przewiduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie  Zamówień Publicznych w dniu 15  maja  2015 r.

SIWZ Plik do pobrania

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
Łódź, ul. Warecka 2
zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 
na  dzierżawę budynków WSRM w Łodzi 

 
1.Przedmiotem postępowania jest:
Przedmiotem postępowania jest dzierżawa 9 budynków ośrodka wypoczynkowego w Woli koło Rogowa, Wola 6 działka 58/4, 88-420 Rogowo, o powierzchni użytkowej 444,42  m2  z przeznaczeniem na działalność wypoczynkową
 

2.Planowany czas dzierżawy:
WSRM w Łodzi przewiduje wydzierżawienie budynków na okres od dnia  podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku.

3.Cena wywoławcza:
Ustala się cenę wywoławczą za dzierżawę 2.500,00 netto za cały okres dzierżawy.  

4.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w specyfikacji przetargowej.

5.Specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie WSRM w Łodzi, Łódź ul.Sienkiewicza 137/141 Dział Administracyjno – Techniczny.

6.Miejsce i termin składania ofert:
WSRM Łódź, ul. Warecka 2 sekretariat w terminie do dnia 3 czerwca 2015 r. do godziny 10.00.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
WSRM Łódź, ul. Warecka 2 sekretariat dnia 3 czerwca 2015 r. godzina 11.00.

8.Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Do kontaktów z oferentami Zamawiający upoważnił Pana Wojciecha Michalaka Kierownika Działu Administracyjno – Technicznego tel. 42 636 14 67

9.Wybór oferty najkorzystniejszej:
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę zaproponowana stawka za dzierżawę pomieszczeń oraz realizacja oczekiwań określonych w niniejszej Specyfikacji.

10.Inne informacje:
Zastrzega się prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania na każdym etapie, bez podawania przyczyny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

informuje, że wykaz powierzchni przeznaczonych pod dzierżawę
został wywieszony w siedzibie w Łodzi, przy ul. Wareckiej 2 oraz
umieszczony na stronie internetowej
www.wsrm.lodz.pl 

oraz ogłasza przetarg nieograniczony na  dzierżawę budynków


1.Przedmiotem postępowania jest dzierżawa 9 budynków ośrodka wypoczynkowego w Woli koło Rogowa, Wola 6 działka 58/4, 88-420 Rogowo, o powierzchni użytkowej 444,42  mz przeznaczeniem na działalność wypoczynkową

2.Planowany czas dzierżawy od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku.

3.Specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie WSRM w Łodzi,
Łódź, ul.Warecka 2, Dział zamówień publicznych.

4. Miejsce i termin składania ofert:

  Sekretariat WSRM w Łodzi, Łódź ul.Warecka 2 do dnia 3 czerwca  2015 roku do godziny 10:00.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
Łódź, ul.Warecka 2
podaje do publicznej wiadomości wykaz powierzchni 
przeznaczonych pod dzierżawę


1. 9 budynków ośrodka wypoczynkowego w Woli koło Rogowa, Wola 6 działka 58/4, 88-420 Rogowo

2. Łączna powierzchnia 444,42 m2 z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno wypoczynkową.

3. Budynki były wykorzystywane przez WSRM w Łodzi na Ośrodek wypoczynkowy dla pracowników.

4. WSRM w Łodzi przewiduje wydzierżawienie budynków na okres od dnia  podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku.

5. Ustala się cenę wywoławczą za dzierżawę 2.500,00 zł netto za cały okres dzierżawy.

6. Termin opłaty: jednorazowo do dnia 31 lipca 2015 roku.