O WSRM

Dla pacjenta

Łódź, dnia 24 maja 2016 r.

Znak: WSRM/ I-0926/190/ 2016                   Łódź, dnia 24 maja 2016 roku

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów samochodowych:

 

 1. Polonez Atu 1.6 GLI + LPG (osobowy)  
   nr rej.  EL 7902,    rok prod. 1997,  cena wywoła.   1 000.00 zł,  
 2. Mercedes Benz 308 D (ciężarowy + pięć miejsc siedzących)
   nr rej.  EL 1753J,  rok prod. 1996,  cena wywoła.   12 000.00 zł,
 3. Mercedes Benz 308 D (ciężarowy + osiem miejsc siedzących)
   nr rej.  EL 3508J,  rok prod. 1996,  cena wywoła.   12 000.00 zł,
 4. Mercedes Benz 313 CDI (specjalny sanitarny)
  nr rej. EL 599FX, rok prod. 2002,  cena wywoła.   20 000.00 zł,

  Pojazdy można oglądać w dniu 10 czerwca 2016 roku w godzinach 800 – 1500 w siedzibie Firmy WSRM w Łodzi przy ul. Wareckiej 2, tel. kontaktowy 42/6523422

 Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2016 roku o godz. 900 na terenie WSRM w Łodzi, ul. Warecka 2. Pojazdy  niesprzedane w I przetargu, sprzedawane będą tego samego dnia w II przetargu o godz. 1000.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie WSRM w Łodzi najpóźniej do godz. 900 w dniu przetargu.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady techniczne występujące w pojazdach i nie uzupełnia braków w wyposażeniu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wycofania niektórych pozycji bez podawania przyczyn.

Łódź, 17 maja 2016 r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

ul. Warecka 2, 91-202 Łódź, tel. 42 655 80 50, www.wsrm.lodz.pl

DYREKTOR NACZELNY

Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

ul. Warecka 2, 91 – 202 Łódź

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej (Dz. U. z 2013, Nr 217 z póź. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

dla ratowników medycznych / pielęgniarek systemu /

na udzielenie świadczeń zdrowotnych w charakterze :

1) koordynatora zespołu wyjazdowego podstawowego ;

2) ratownika medycznego / pielęgniarki systemu / zespołu specjalistycznego ;

3 ) kierowcy zespołów specjalistycznych i podstawowych. 

 

Wymagania określone zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu.

Umowy na świadczenie usług w zespołach ratownictwa medycznego zawarte zostaną na okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 roku

Oferent ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej:

 ww.wsrm.lodz.pl lub w Dziale Spraw Pracowniczych, Łódź, ul. Warecka 2, pok. 16,

tel. 42 640 53 24.

Oferty należy składać w sekretariacie WSRM w Łodzi, Łódź, ul. Warecka 2 do dnia  10.06.2016 roku do godz. 10.00

w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem oferenta - oznaczonych napisem :

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia obowiązków:

1 ) koordynatora zespołu podstawowego ;

2 ) ratownika medycznego / pielęgniarki systemu / zespołu specjalistycznego ;

3 ) kierowcy zespołów podstawowych i specjalistycznych  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia,

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 14.06.2016 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia

terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Załączniki do pobrania:

Łódź, dnia 9 maja 2016 r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż następujących pojazdów sanitarnych.

1. Mercedes Benz 212 D nr.rej. EL2654 J rok. prod. 1996 cena wywoławcza 8000,00 zł.

2. Mercedes Benz 208 D nr. rej. EL 1237 G rok. prod. 1997 cena  wywoławcza 6000,00 zł.

3. Mercedes Benz nr. rej. EL 1062 h . rok. prod. 1997 cena wywoławcza 6000,00 zł .

4. Mercedes Benz 208 D nr. rej EL 6875 J rok. prod. 1997 , cena wywoławcza 6000,00 zł.

5. Mercedes Benz 208 D nr.rej. ES 35379 rok. prod. 1996 cena wywoławcza 6000,00 zł.

samochód zarejestrowany jest jako osobowy ( 9 miejsc siedzących ). I przetarg    odbędzie się w dniu 08.06.2016 o godz. 9,00 , pojazdy niesprzedane w I przetargu sprzedawane będą w II przetargu  tego samego dnia o godz. 10,00 .

Przetarg odbędzie się w  Łodzi ul. Warecka 2 , oględziny pojazdów w przeddzień przetargu 07.06.2016 na terenie WSRM ul. Warecka 2 . Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacać w kasie WSRM. Tel. kontaktowy 42 / 6523422 w godz 8,00 do 15,00 .

Łódź, dnia 22 kwietnia 2016 r

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ul. Warecka 2 oferuje do  sprzedaży następujące pojazdy . 

1 . Mercedes Sprinter 313  CDI rok prod. 2002 nr. rej. EL 856 FV po  wypadku , cena zakupu 3840,00 zł.

2. Mercedes Sprinter 313 CDI rok prod. 2002 nr. rej. EL 993 GA po wypadku cena zakupu 5120,00 zł.

3. Mercedes Sprinter 208 D rok prod. 1997 nr. rej. EL 1247 G cena zakupu 3520,00 zł.

Pojazd ten można oglądać w Zgierzu ul. Parzęczewska 35 , pozostałe pojazdy oględziny w Łodzi ul. Warecka 2 .

W/w ceny obowiązują do dnia  12.05.2016. Kontakt tel. w godz. 8,00 do  15,00  42/ 6523422 .

Łódź, dnia 5 kwiecień 2016r.

Wojewódzka Stacja  Ratownictwa Medycznego w Łodzi oferuje do spraedaży następujące pojazdy .

1. Mercedes Sprinter 313 cdi po wypadku nr.rej. EL 856 FV rok prod. 2002 za cene 4800,00 zł.

2. Mercedes Sprinter 313 cdi po wypadku nr. rej. EL 993 GA rok prod. 2002 za  cene 6400,00 zł. Oględziny pojazdów w siedzibie firmy ul. Warecka 2 w godz. 8,00 - 15,00 .

3. Mercedes Sprinter 208 D nr. rej. EL 1247 G rok prod. 1997 za cene 4400,00 zł. oględziny samochodu Zgierz ul Parzęczewska 35 . w godz. 8,00 - 15,00 . Kontakt tel. 42 / 6523422 w  godz. 8,00 -  15,00 .

Łódź, dnia 15 marca 2016 roku

Znak: WSRM/ I-0926/78/ 2016                    Łódź, dnia 15 marca 2016 roku

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów samochodowych:

 1. Mercedes Benz 313CDI nr rej. EL 856FV,  rok prod. 2002,  cena wywoła.   6 000.00 zł,  (uszkodzony po kolizji drogowej),
 2. Mercedes Benz 313CDI nr rej. EL 993GA,  rok prod. 2002,  cena wywoła.   8 000.00 zł, (uszkodzony po kolizji drogowej),
 3. Mercedes Benz 208 D nr rej. EL 8076G,  rok prod. 1997,  cena wywoła.   6 000.00 zł,
 4. Mercedes Benz 208 D nr rej. EL 9553H,  rok prod. 1997,  cena wywoła.   5 500.00 zł,

Pojazdy można oglądać w dniu 01 kwietnia 2016 roku w godzinach 800 – 1500 w siedzibie Firmy WSRM w Łodzi przy ul. Wareckiej 2, tel. kontaktowy 42/6523422

 1. Mercedes Benz 208 D nr rej. EL 1247G,  rok prod. 1997,  cena wywoła.   5 500.00 zł.

Pojazd można oglądać w dniu 01 kwietnia 2016 roku w godzinach 800 – 1500 w siedzibie Firmy WSRM w Łodzi Rejon w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35, tel. kontaktowy 42/6523422.

Pojazdy zarejestrowane są, jako samochody specjalne sanitarne.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2016 roku o godz. 900 na terenie WSRM w Łodzi, ul. Warecka 2. Pojazdy  niesprzedane w I przetargu, sprzedawane będą tego samego dnia w II przetargu o godz. 1000.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie WSRM w Łodzi najpóźniej do godz. 900 w dniu przetargu.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady techniczne występujące w pojazdach i nie uzupełnia braków w wyposażeniu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wycofania niektórych pozycji bez podawania przyczyn.

Piotrków Tryb., dnia 14 marca 2016r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Oddział w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę  

 

części nieruchomości obejmującej pomieszczenie magazynowe o

powierzchni 26,63 m2 w budynku zlokalizowanym w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 153

Cena wywoławcza 360,00 zł netto + VAT

 

Oferty należy dostarczyć do siedziby WSRM O/Piotrków do dnia 24.03.2016 r., do godz. 10oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2016 r. o godz. 1015 .

Oferent przed złożeniem oferty obowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargu”

i projektem umowy dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie WSRM w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15

tel. (0-44) 646-52-10 w 33.

 

Łódź, dnia 26 luty 2016 rok

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

ul. Warecka 2, 91-202 Łódź, tel. 42 655 80 50, www.wsrm.lodz.pl

Łódź, dnia 01.03.2016 roku

 

DYREKTOR NACZELNY

Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

ul. Warecka 2, 91-202 Łódź


działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej (Dz. U. z 2013, Nr 217 z póź. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)


OGŁASZA KONKURS OFERT

dla ratowników medycznych/pielęgniarek systemu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w charakterze koordynatora zespołu wyjazdowego podstawowego:

 

Wymagania wymienione zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Umowy na świadczenie usług w zespołach ratownictwa medycznego zawarte zostaną na okres od 01.04.2016 roku

do 02.01.2017 roku.

Oferent ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu

może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej: www.wsrm.lodz.pl lub w Dziale Spraw Pracowniczych, Łódź,

ul. Warecka 2, pok. 16, tel. 42 640 53 24.

Oferty należy składać w sekretariacie WSRM w Łodzi, Łódź, ul. Warecka 2 do dnia  18.03.2016 roku do godz. 10.00

w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem nazwiskiem oraz adresem oferenta, oznaczonych napisem:

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia obowiązków:

-Koordynatora  w  ZRM typu P dla  ratownika medycznego/pielęgniarki systemu;

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia,

rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 24.03.2016 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Termin związania ofertą 30 dni.

Załaczniki do pobrania:

Piotrkowie Tryb. dnia 2016-02-17

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Oddział w Piotrkowie Tryb.

ul. Rakowska 15, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę:

 

części nieruchomości obejmującej pomieszczenie biurowe o powierzchni

19,0 m2 w budynku zlokalizowanym w Łasku przy ul. 9-go Maja 50.    

                        Cena wywoławcza 17,50 zł netto/m2 + VAT

 

Oferty należy dostarczyć do siedziby WSRM O/Piotrków do dnia 25.02.2016 r. do godz. 10oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2016 r. o godz. 1015 .

Oferent przed złożeniem oferty obowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargu”

i projektem umowy dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie WSRM w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15

tel. (0-44) 646-52-10 w 33, oraz w Rejonie WSRS w Łasku przy ul. 9-go Maja 50

tel. (0-43) 675-22-98.

Łódź, dnia 2016-02-08

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w  Łodzi oferuje do  sprzedaży samochód sanitarny Mercedes  Benz 208 D po kolizji drogowej nr. rej. EL 0086H rok prod. 1997 , cena pojazdu  3840,00 zł. Pojazd można oglądać w siedzibie firmy ul. Warecka 2 w godz. 8,00 - 15,00 . Kontakt tel. 42 / 6523422 .

Piotrkowie Tryb. dnia 2016-02-03

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Oddział w Piotrkowie Tryb.

ul. Rakowska 15, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę:

 

części nieruchomości obejmującej teren o powierzchni 200,0 mzlokalizowany w Piotrkowie Tryb. przy ul. Rakowskiej 15

                                   Cena wywoławcza 800,00 zł/miesięcznie  + VAT

 

Oferty należy dostarczyć do siedziby WSRM O/Piotrków do dnia 10.02.2016 r., do godz. 10oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2016 r. o godz. 1015 .

Oferent przed złożeniem oferty obowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargu” i projektem umowy dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie WSRM w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15 tel. (0-44) 646-52-10 w 33, 

Łódź, dn. 2016-01-20

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi oferuje do sprzedaży uszkodzony po kolizji drogowej samochód sanitarny mercedes benz 208 D nr.rej. EL 0086 rok prod. 1997 za cene 4800,00 zł.  Pojazd można oglądać na  terenie WSRM w Łodzi ul. Warecka 2 w godz. 8,00 - 15,00.
Powyższa cena obowiązuje do  09.02.2016 . Telefon kontaktowy 42/6523422

Piotrków Tryb., dn. 19.01.2016r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:
 - samochodu marki Mercedes 412D             rocznik 1996
   cena wywoławcza                                        15.000,00 zł
- 2 samochodów marki Mercedes 308D       rocznik 1996
   cena wywoławcza                                       8.000,00 zł – 9.500,00 zł
- samochodu marki Mercedes 212D             rocznik 1996
   cena wywoławcza                                       8.500,00 zł
- samochodu marki Mercedes 208D             rocznik 1997
   cena wywoławcza                                       6.000,00 zł
- samochodu marki Ford Transit                   rocznik 1997
   cena wywoławcza                                       4.000,00 zł
- masztu antenowego cena wywoławcza         100,00 zł
W/w pojazdy można oglądać w przeddzień przetargu w godz. 9oo-13oo na terenie WSRM Piotrków Tryb. ul. Rakowska 15 (tel. 0-44 646-52-10).


Przetarg odbędzie się dnia 3.02.2016 r. o godz. 9oo w siedzibie WSRM Piotrków Tryb.
ul. Rakowska 15.
W razie nie dojścia do skutku przetargu o godz. 9oo, przewiduje się przetarg o godz. 11oo
lub w formie ofert pisemnych.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce w kasie WSRM, najpóźniej w dzień przetargu do godz. 830. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy o ile żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej.
Wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu tym oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, a oferentom, których oferty przyjęto wadium zostanie wliczone w cenę nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w wypadku, gdy oferta została przyjęta przez sprzedawcę a oferent uchyli się od zawarcia umowy.
WSRM nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte i braki w wyposażeniu. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub zmiany cen wywoławczych.